1) دانلود آهنگ This love از تیلور سویفت

2) فواید گاو بودن !

3) مادر با ما چه رفتاری دارد و ما با او چه رفتاری داریم

    


**********************************************

دیروز کلاس زبان بودم معلممون اومد یکی از پسرای کلاسو توصیف کنه گفت:

Ali has short hair,curly hair,black face 

:|||||||

( آقا باور کنید پسره سیاه نبود،سبزه ی تیره بود)

منم چون خودم سبزه ام نتونستم تحمل کنم ، گفتم خانم این بیچاره کجاش سیاهه؟؟

گفت من که از این اینجا سیاه میبینمش!!

گفتم خب اگه اون سیاهه منم سیاهم دیگه :||||

گفت آره دیگههه ، ولی تو light black ای، یعنی سیاه روشن :|

:||

قشنگ نابودم کرد :|