+ پست قبلی رو بعدا ادامه میدم

دیروز پریروز سرویس پیاده ام کرد و داشتم میومدم سمت خونه

یه خانم چادری تو کوچه بود با دوتا دختربچه که میخواست برسوندشون مدرسه

فکر کنم دیگه لازم نباشه بگم که مدرسه اجبار کرده که چادر بپوشیم

از کنارم که رد شد یه جوری که من بشنوم گفت: بارک الله به این دختر، بارک الله !

من:

+ بخاطر چادرم گفت! :دی