زکات علم در نشر آن است، حالا به هر روشی که میخواهد باشد، باشد. نگار (س)

نگار اعلام مینوماید که در تاریخ 24 اسفند 94 هنگام امتحان عربی با دو تن از دوستانش روی هم ریخته،

به طوریکه آن دو پشت سر نگار نشسته بودند و نگار جلوی آن دو، و دوستانش در هر زمان که به مشکلی برمیخوردند،

زمزمه ای میکردند مبنی بر اینکه: فلان سوال چه میشود؟ و نگار با زیرکی کامل از پرت بودن حواس معلم استفاده و

یا به قولی سواستفاده میکرد و با توجه به جهت نشستن دوستان خویش، یعنی اگر دوستش سمت راست نشسته بود، او به سمت چپ میرفت، و اگر دوستش سمت چپ نیمکت بود، خود را به سمت راست میکشاند تا دوستان

به برگه اش تسلط داشته باشند. وی در پاره ای از مواقع با به خطر انداختن جان خود جواب را در برگه ای یادداشت نموده و آن را برای دوستش پرت میکرد و یا جواب را تا حدی که دوستش بشنود بلند میگفت.

نگار آدم خوبیست، او در پریشان حالی و درماندگی به دوستانش کمک میکند، مثل نگار باشید!

باشد تا در این روزهای آخر سال رستگار شوید!