هدفشون چیه از این همه درس دادن؟

از هی هر روز هر روز امتحان گرفتن؟

چی میرسه بشون از اذیت کردن ما؟

الان چطور این همه نکته و معنی کلمه و تاریخ ادبیات و ترجمه و کوفت و زهرمارو بخونم؟ ها؟